Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Fietslabyrint en de Opdrachtgever, waaronder begrepen een eventuele verkoopovereenkomst of huurovereenkomst en de specifieke overeenkomsten met betrekking tot toegang en gebruik van de Producten en Software.
 • Fietslabyrint: Fietslabyrint B.V. gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 68423020, en door Fietslabyrint ingeschakelde derden voor de levering van het Software, Producten of Diensten.
 • Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die met Fietslabyrint een overeenkomst (wil) sluiten.
 • Contactgegevens: telefoonnummer: 070-7371152, e-mailadres: info@fietslabyrint.nl
 • AV: deze Algemene Voorwaarden.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendom en daaraan gerelateerde rechten, waaronder maar niet beperkt tot: auteursrecht, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en knowhow.
 • Offerte: ieder aanbod van Fietslabyrint tot het aangaan van een Overeenkomst, op verzoek van Opdrachtgever of op andere wijze.
 • Partijen: Fietslabyrint en Opdrachtgever gezamenlijk.
 • Producten: de hardware geleverd door Fietslabyrint. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot: de computer met Fietslabyrintsoftware, bedieningsknoppen, scherm, schermstandaard, muurbevestiging en hometrainer, verkrijgbaar in verschillende combinaties.
 • Software: de Fietslabyrintsoftware.
 • Service: het plaatsen, repareren en ophalen van Fietslabyrint Producten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. De AV worden geacht van toepassing te zijn op alle Offertes, Services, Overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen door of namens Fietslabyrint richting de Opdrachtgever, evenals elk gebruik van de Producten en de Software.
2.2. De AV zijn ook van toepassing op Services waarvoor Fietslabyrint geheel of gedeeltelijk derden inschakelt.
2.3. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever, van welke aard of verwijzing dan ook, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2.4. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden bedongen en overeengekomen en gelden als aanvulling, voor zover ze niet in de plaats komen van clausules van de AV.
2.5. Indien de Overeenkomst inhoudelijk afwijkt van de inhoud van de AV, prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
2.6. Elke bepaling en voorwaarde vervat in een clausule van de AV, zal worden behandeld als een afzonderlijke bepaling of voorwaarde en zal afzonderlijk afdwingbaar zijn. De niet-afdwingbaarheid van een bepaling of voorwaarde in een clausule zal geen afbreuk doen aan de afdwingbaarheid van een andere bepaling of voorwaarde in de AV voor zover deze niet afhankelijk van elkaar zijn.
2.7. Fietslabyrint is te allen tijde gerechtigd de AV te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een Offerte is geldig gedurende de op de Offerte schriftelijk aangegeven aanvaardingstermijn. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de Offerte geen enkel recht worden ontleend als de goederen waarop de Offerte betrekking heeft intussen niet meer beschikbaar zijn.
3.2. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door een schriftelijke aanvaarding van de Offerte of het voorstel aan de Opdrachtgever, tenzij binnen vijf dagen nadat Fietslabyrint op de hoogte is gesteld van een aanvaarding schriftelijk of per email bezwaar wordt gemaakt door Fietslabyrint.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Fietslabyrint en de Opdrachtgever.
3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de Offerte is Fietslabyrint hier niet aan gebonden, tenzij Fietslabyrint schriftelijk anders aangeeft.
3.5. Fietslabyrint kan niet aan haar Offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs zou kunnen begrijpen dat de Offerte één of meer voor de hand liggende administratieve fout(en) bevat.
3.6. Alleen in gevallen waarin de Opdrachtgever handelt als een particulier en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment van totstandkoming van de Overeenkomst van toepassing. Indien de Opdrachtgever na deze bedenktijd afstand wenst te doen van de Overeenkomst kan hij of zij dit aangeven bij Fietslabyrint via de Contactgegevens in deze AV.
3.7. Wanneer de Klant (particulier of persoon handelend in bedrijfsmatige hoedanigheid) gebruik maakt van de gratis proefperiode van twee weken die op schriftelijk verzoek voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst wordt toegekend, kan de Overeenkomst gedurende deze 14 dagen vanaf de levering van de Producten te allen tijde zonder aanwijsbare rechtvaardiging worden opgezegd. Indien de Klant gedurende deze periode niet de wens te kennen geeft om de Overeenkomst te beëindigen via de in deze AV verstrekte Contactgegevens, beginnen de betalingsverplichtingen te lopen vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de gratis proefperiode.
3.8. Wanneer de Opdrachtgever via de Contactgegevens aangeeft de Overeenkomst te beëindigen of geen Overeenkomst aan te willen gaan tijdens de gratis proefperiode van twee weken, worden de Producten door Fietslabyrint opgehaald en alleen eventuele materiële schade aan de Producten in rekening gebracht aan de Opdrachtgever.
3.9. Gratis Proefplaatsing
De Opdrachtgever mag 1 keer en/of maximaal 1 keer per 3 jaar gebruik maken van de aangeboden gratis proefperiode van 2 weken om Fietslabyrint uit te proberen. Indien het één en dezelfde organisatie betreft met meerdere vestigingen, mag elke vestiging afzonderlijk een proefplaatsing aanvragen.
3.10. Alle schade die tijdens de proefperiode aan de hardware en/of software en/of content van de door Fietslabyrint geleverde goederen en/of software is opgetreden door nalatigheid of oneigenlijk gebruik, zal worden verhaald op de Opdrachtgever.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Fietslabyrint zal haar Diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Behalve indien uitdrukkelijk anders is bepaald, biedt Fietslabyrint geen enkele garantie, toezegging of vrijwaring op grond waarvan zij aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit, nauwkeurigheid of uitkomst van haar Diensten.
4.2. Voor Fietslabyrint bevat de overeenkomst een inspanningsverplichting en geen verplichting om een bepaald resultaat te behalen. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden zal Fietslabyrint zorgdragen voor zorgvuldige dienstverlening, als bedoeld in artikel 7:401 van de Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
4.3. De door Fietslabyrint genoemde data zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, streefdata en niet bindend voor Fietslabyrint. Bij overschrijding van de termijn is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel gerechtigd tot enige schadevergoeding.
4.4. Fietslabyrint is te allen tijde gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van bepaalde activiteiten. Fietslabyrint is verplicht deze derden zorgvuldig te selecteren.
4.5. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Fietslabyrint tijdig met de werkzaamheden kan beginnen. Als de Opdrachtgever nalaat de overeengekomen informatie of faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen, kan Fietslabyrint extra kosten in rekening brengen.
4.6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de Partijen de Overeenkomst tijdig en in onderling overleg aanpassen. Als de verandering of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Fietslabyrint de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 5 – Hardware huren

5.1. Verhuur van het Product inclusief maar niet beperkt tot het scherm en de hometrainer kunnen worden gefaciliteerd door Fietslabyrint.
5.2. Deze Overeenkomst loopt automatisch af en kan per half jaar worden verlengd.
5.3. Wanneer de Opdrachtgever besluit de Overeenkomst niet te verlengen, worden de gehuurde Producten opgehaald door Fietslabyrint. Eventuele schade wordt in rekening gebracht.

Artikel 6 – Gebruik van de Producten

6.1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aankoop en de goede werking van de Producten alsmede voor de inzet van voldoende (ondersteunend) personeel en benodigde capaciteit om de Producten goed te kunnen gebruiken.
6.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Software te gebruiken op een wijze die schade veroorzaakt of kan veroorzaken en/of de inhoud van de Software te bewerken of te reproduceren.
6.3. Indien de Opdrachtgever constateert dat de Producten en/of de Software worden gebruikt in strijd met de Overeenkomst of de AV, zal de Opdrachtgever Fietslabyrint onverwijld op de hoogte stellen.

Artikel 7 – Prijzen

7.1. De op Offertes en facturen van Fietslabyrint vermelde prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen en overheidslasten, tenzij expliciet anders vermeld.
7.2. Fietslabyrint is gerechtigd kostenverhogende factoren die ontstaan zijn na het aangaan van de Overeenkomst en die binnen de invloedssfeer van de Opdrachtgever liggen, door te berekenen aan de Opdrachtgever.
7.3. Fietslabyrint is gerechtigd de aan Opdrachtgever in rekening te brengen prijzen en betalingen jaarlijks per 1 januari aan te passen. Aangepaste prijzen, tarieven en betaaldata worden zo spoedig mogelijk, voordat de nieuwe prijzen van toepassing worden, aan Opdrachtgever medegedeeld.
7.4. Fietslabyrint verhoogt haar prijzen steeds per 1 januari met het meest recente jaarlijkse inflatie- of prijsindexcijfer zoals vastgesteld door het CBS.

Artikel 8 – Abonnement

8.1. Na het aflopen van het Grenzeloos of Zorgeloos abonnement wordt een nieuw abonnement aangeboden door Fietslabyrint aan de Opdrachtgever. Met dit abonnement blijft de Opdrachtgever toegang houden tot de volledige Software.
8.2. Wanneer de Opdrachtgever ervoor kiest om het abonnement niet te nemen, wordt de toegang tot het Software beperkt tot de 12 favoriete opgeslagen routes die bruikbaar blijven. Door de Opdrachtgever gekochte hardware blijft in het bezit van de Opdrachtgever.
8.3. Het Grenzeloos of Zorgeloos abonnement loopt automatisch af en kan jaarlijks worden verlengd.

Artikel 9 – Facturering en betaling

9.1. Fietslabyrint factureert nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen. Na het aflopen van een gratis proefperiode van twee weken, kan Fietslabyrint op de eerste dag na het verstrijken van deze periode, kosten in rekening brengen wanneer de Opdrachtgever niet heeft aangegeven geen Overeenkomst aan te gaan of de mogelijkheid heeft gegeven Fietslabyrint op te halen.
9.2. De Opdrachtgever zal de aan Fietslabyrint verschuldigde bedragen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum betalen, tenzij Partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of een andere betalingstermijn zijn overeengekomen die staat vermeld op de factuur. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen.
9.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten of verschuldigde bedragen te verrekenen.
9.4. Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval verplicht om: zowel de wettelijke (handels- of niet-commerciële) rente alsmede incassokosten te betalen. De incassokosten bedragen 15% van het niet tijdig betaalde bedrag. De Opdrachtgever dient tevens eventuele bijkomende schade aan de zijde van Fietslabyrint te vergoeden.
9.5. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, heeft Fietslabyrint het recht om haar verplichtingen op te schorten, de Software af te sluiten en alle gehuurde of (deels) onbetaalde Producten als haar eigendom terug te vorderen totdat de Opdrachtgever heeft voldaan aan de volledige betalingsverplichting. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, zijn volgende facturen of vorderingen onmiddellijk en volledig opeisbaar zonder dat de ingebrekestelling is vereist.
9.6. Alle vorderingen die Fietslabyrint op haar Opdrachtgever heeft, zijn onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd indien aan Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd met betrekking tot de Opdrachtgever, indien de Opdrachtgever in liquidatie is, indien er sprake is van een Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen of indien de Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen verliest op een andere manier.
9.7. Indien de Opdrachtgever weigert mee te werken aan de uitvoering van de diensten door Fietslabyrint is de Opdrachtgever nog steeds verplicht om de volledige prijs voor deze diensten te betalen, inclusief maar niet beperkt tot reis- en loonkosten.
9.8. Niettegenstaande het bovenstaande, in het geval dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, is Fietslabyrint gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of op te schorten of te beëindigen of toegang tot de Software te blokkeren of gehuurde of onbetaalde Producten in beslag te nemen.

Artikel 10 – Vertrouwelijke informatie

10.1. De Partijen zullen alle informatie die van elkaar is verkregen of openbaar gemaakt, op welke manier dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of fysiek - inclusief maar niet beperkt tot software en (bron)codes, persoonsgegevens en documentatie strikt vertrouwelijk behandelen.
10.2. Partijen zullen vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze is bedoeld en nemen daarbij ten minste dezelfde zorgplicht in acht als voor hun eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de vertrouwelijke informatie alleen bekendmaken aan werknemers, eventuele onderaannemers of gelieerde ondernemingen voor zover nodig binnen het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst. Vergelijkbare bepalingen met betrekking tot geheimhouding worden aan deze medewerkers en onderaannemers opgelegd.
10.3. De vertrouwelijkheidsverplichtingen uiteengezet in deze clausule zijn niet van toepassing indien de ontvangende Partij kan aantonen dat de informatie niet vertrouwelijk is omdat deze: i) al bekend was bij de ontvangende partij op het moment dat deze werd verstrekt door de verstrekkende partij, of ii) in het openbaar bekend was op het moment dat deze door de verstrekkende Partij werd verstrekt. Bovendien gelden de vertrouwelijkheidsverplichtingen niet voor informatie die i) bekend wordt door toedoen van de verstrekkende partij ii) rechtmatig door de ontvangende partij is ontvangen van een derde partij, zonder in strijd te zijn met deze vertrouwelijkheidsverplichtingen, iii) is ontwikkeld door de ontvangende partij en geheel onafhankelijk is van de openbaarmaking ervan door de verstrekkende partij, of iv) publiekelijk bekend werd met toestemming van de verstrekkende partij.
10.4. Fietslabyrint, haar medewerkers en/of door Fietslabyrint ingeschakelde derden houden de door Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk.

Artikel 11 – Door de Opdrachtgever te verstrekken informatie

11.1. De opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie beschikbaar stellen aan Fietslabyrint. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze informatie tijdig en naar waarheid wordt verstrekt.
11.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de documenten en aan Fietslabyrint verstrekte gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn.
11.3. De opdrachtgever vrijwaart Fietslabyrint van enige schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.
11.4. Indien en voor zover de Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Fietslabyrint de documenten in kwestie retourneren.
11.5. Indien de Opdrachtgever de gevraagde gegevens en documenten niet tijdig of naar behoren aan Fietslabyrint ter beschikking stelt, waardoor de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12 – Termijn

12.1. Abonnementen aangeboden door Fietslabyrint verlopen automatisch, tenzij de Opdrachtgever ze zelf (jaarlijks) verlengd.
12.2. Huurovereenkomsten tussen Fietslabyrint en de Opdrachtgever vervallen automatisch tenzij de Opdrachtgever ze per 6 maanden vernieuwt.
12.3. Fietslabyrint is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst te beperken, op te schorten of te beëindigen en/of de toegang tot de Software op te schorten of te beëindigen indien de Opdrachtgever handelt in strijd met de AV of de Overeenkomst. Fietslabyrint is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van de Opdrachtgever.
12.4. In het geval van een tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door een Partij – waarbij geen sprake is van een ernstige tekortkoming – kan de andere Partij deze Overeenkomst alleen beëindigen indien de in gebreke blijvende Partij niet binnen 30 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling heeft gereageerd of alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.
12.5. Elke Partij kan deze Overeenkomst ook geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang ontbinden zonder dat ingebrekestelling is vereist als de andere partij surseance van betaling wordt verleend of indien faillissement wordt aangevraagd of verleend, een verzoek tot liquidatie wordt ingediend met betrekking tot de tegenpartij, anders dan met het oog op wederopbouw of fusie van bedrijven.
12.6. Fietslabyrint is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder dat een ingebrekestelling vereist is en zonder aansprakelijk te zijn jegens de Opdrachtgever, in geval van schending van clausules 6 (Gebruik van de Producten), 16 (Intellectuele eigendomsrechten) en/of 17 (Gegevens).
12.7. Indien Fietslabyrint reeds medewerking heeft verkregen in de uitvoering van de Overeenkomst, ten tijde van de in deze bepaling bedoelde ontbinding, kunnen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet worden geannuleerd. Bedragen gefactureerd namens Fietslabyrint voorafgaand aan de ontbinding in verband met de Diensten die reeds deels zijn uitgevoerd of de Software en de Producten die Fietslabyrint ter uitvoering van de Overeenkomst heeft geleverd, blijven volledig opeisbaar en worden onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
12.8. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, om welke reden dan ook, behoudt Fietslabyrint zich het recht voor om toegang tot de Software te beperken of op te schorten. Ook worden de aan de Opdrachtgever verleende rechten automatisch beëindigd en zijn openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
12.9. Alle rechten en verplichtingen die naar hun aard bedoeld zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, blijven ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst. Dit is onder meer van toepassing op artikel 10 (Vertrouwelijke informatie) en artikel 16 (Intellectuele Eigendomsrechten).

Artikel 13 – Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever

13.1. Indien de Opdrachtgever de tot stand gekomen Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan Fietslabyrint reeds betaalde of nog verschuldigde bedrag.
13.2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt, vlak na levering van de producten of de aanvang van Diensten, worden eventuele vorderingen die Fietslabyrint op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
13.3. Opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen mogelijk in overeenstemming met de bepalingen van artikel 12 van de AV.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst of elders in de AV, beschrijft deze bepaling de volledige aansprakelijkheid van Fietslabyrint jegens de Opdrachtgever met betrekking tot schending van de overeenkomst, schade en/of andere aansprakelijkheden met betrekking tot de Producten, Software en Diensten.
14.2. De aansprakelijkheid van Fietslabyrint voor een toerekenbare schending van de Overeenkomst of voor enige andere reden, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de Opdrachtgever aan Fietslabyrint heeft betaald voor de opdracht waaruit de schade is ontstaan. De aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst, is altijd beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering.
14.3. Aansprakelijkheid voor andere schade dan wordt genoemd in artikel 14.2, inclusief maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, boetes, zuivere economische schade, omzetderving, verlies van winst, verlies van goodwill, verlies door bedrijfsonderbreking, reputatieschade en immateriële schade, is uitdrukkelijk uitgesloten. De uitsluitingen vermeld in artikel 14 van de AV zijn alleen van toepassing tenzij de schade opzettelijk of door aan opzet grenzende roekeloosheid is veroorzaakt door Fietslabyrint.
14.4. Ieder recht op schadevergoeding van Fietslabyrint vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit niet de bepalingen van artikel 6:86 van het Burgerlijk Wetboek uit.
14.5. Fietslabyrint is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) ontstaat doordat Fietslabyrint tijdens de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, heeft gehandeld met onvolledige of ontoereikende informatie door of namens de Opdrachtgever verstrekt.
14.6. Als nakoming van de Overeenkomst onmogelijk blijkt, is Fietslabyrint alleen aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de Overeenkomst indien Fietslabyrint onverwijld schriftelijk in gebreke wordt gesteld.
14.7. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Fietslabyrint lijdt als gevolg van handelingen van haar medewerkers of andere betrokkenen die toegang krijgen tot de Software, Producten en andere materialen van Fietslabyrint, waaronder maar niet beperkt tot schade door inbreuk op Intellectuele eigendomsrechten van Fietslabyrint.

Artikel 15 – Overmacht

15.1. In geval van overmacht (dwz het niet uitvoeren van de Overeenkomst als gevolg van gebeurtenissen buiten de redelijke controle van de Partij), zal er geen toerekenbare tekortkoming van toepassing zijn in de uitvoering van de Overeenkomst door Partijen.
15.2. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, storingen in de levering van elektriciteit, stakingen, rellen, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, falen van leveranciers, tekortkomingen van door Partijen ingeschakelde derden, storingen in de internetaansluiting, storingen in apparatuur en/of (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
15.3. Als er zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Fietslabyrint niet kan voldoen aan haar verplichtingen, worden haar verplichtingen opgeschort zolang Fietslabyrint niet in staat is er aan te voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen duurt, mogen de Partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Fietslabyrint uitsluitend in het bezit van en behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyright, merkenrecht, ontwerprechten etc.) met betrekking tot de Producten, Software, (resultaten van de) Diensten en alle materialen en door Fietslabyrint aan de Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten uitdrukkelijk verleend in de AV of in de Overeenkomst.
16.2. Onder voorbehoud van de voorwaarden uiteengezet in de Overeenkomst, verleent Fietslabyrint aan de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, onmiddellijk herroepbare en beperkte licentie, zonder het recht om in sublicentie te geven, om de producten en/of de Software van Fietslabyrint te gebruiken voor de duur van de overeenkomst.
16.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Software beschikbaar te stellen aan derden op enigerlei wijze of voor enig ander doel dan zoals bepaald in de Overeenkomst.
16.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde Producten of Software te bewerken of te verveelvoudigen. Het bewerken van de Software is alleen toegestaan via de instellingen en tools geleverd door Fietslabyrint bedoeld voor personalisatie van de Software (bijv. een eigen gefilmde route).

Artikel 17 – Gegevens

17.1. Fietslabyrint heeft het recht om gegevens te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de Producten en/of de Software, inclusief maar niet beperkt tot welke routes worden gebruikt, hoe vaak en wanneer. Deze informatie is herleidbaar tot de instelling maar niet tot de natuurlijke persoon en valt dus niet onder ‘persoonlijke’ gegevens' als bedoeld in artikel 4 van de Europese Unie, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1. Op de Overeenkomst en AV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de AV, de Overeenkomst en/of haar overtreding worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

19.1. Alle geleverde en nog af te leveren goederen blijven eigendom van Fietslabyrint, totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan door de Opdrachtgever.
19.2. In het geval dat de Opdrachtgever:

 • In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd
 • Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld
 • Enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplicht niet nakomt
 • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen
 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf


hebben wij door het louter plaatsgrijpen van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente. De Opdrachtgever is verplicht in de hiervoor genoemde gevallen alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan.
19.3. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze enig recht hierop te vestigen.

Artikel 20 – Slotbepalingen

20.1. Opdrachtgever is niet bevoegd zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, inclusief enige licentie, aan een derde partij over te dragen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietslabyrint. Fietslabyrint is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, inclusief enige licentie, aan een derde partij of aan een gelieerde onderneming van Fietslabyrint over te dragen zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever nodig is.
20.2. Indien en voor zover enige bepaling van de AV of de Overeenkomst nietig wordt verklaard, ongeldig of onverbindend, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In zo'n geval zullen Partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk benadert.