Privacy statement Fietslabyrint

Fietslabyrint, gevestigd aan de Binckhorstlaan 36 in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fietslabyrint
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
+31 70 7371152
www.fietslabyrint.nl

Fietslabyrint kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Voornaam
 • Functie
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/mobiel)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Inloggegevens, alsook geografische locatiegegevens
 • Communicatievoorkeuren
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de Website, de software van Fietslabyrint (hierna genoemd “Product”) en/of de mobiele applicatie van Fietslabyrint (hierna genoemd “App”)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Fietslabyrint (bv. tijdens correspondentie met Fietslabyrint)
 • Fietslabyrint verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik van de Website en de producten van Fietslabyrint. Zo zal Fietslabyrint bijvoorbeeld automatisch volgen welke onderdelen je bezoekt van de Website, de software van Fietslabyrint en/of de App, van welke webbrowser je gebruik maakt en vanuit welke website toegang werd gegeven tot de Website. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Fietslabyrint toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, de software van Fietslabyrint en/of de App

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij, respectievelijk in het kader van:

 • Een samenwerking met Fietslabyrint
 • Het bezoeken van de Website
 • Ter controle dat je een klant van ons bent (bv. wanneer je contact opneemt met customer support)
 • Correspondentie met en naar Fietslabyrint
 • Het downloaden en/of aankoop van een product
 • Het gebruik dat je maakt van de diensten van Fietslabyrint, al dan niet middels de Website, de software van Fietslabyrint en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het opvragen van een offerte
 • Het aanmaken van een (reseller)account
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Het meedelen aan Fietslabyrint van ideeën betreffende de verbetering van de diensten, een Product en/of de App bijvoorbeeld in het kader van onderzoek
 • Een koppeling tussen een Product en sociale netwerk platformen

De door Fietslabyrint verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door je verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Fietslabyrint kan gebruik maken van je persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Fietslabyrint (incl. de opvolging daarvan)
 • Het leveren van de diensten en/of producten van Fietslabyrint, al dan niet middels de Website en/of de App, en al dan niet via een mobiel apparaat
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • De terbeschikkingstelling van download van software/producten
 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • Het leveren van support/bijstand (bv. in geval van problemen)
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, product updates en promotionele aanbiedingen op grond van je communicatievoorkeur en daarmee samenhangend expliciete goedkeuring
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website, Product en/of de App
 • Statistische doeleinden
 • De opmaak van een offerte
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het bevestigen van de inschrijving voor een webinar, seminarie en/of evenement
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Fietslabyrint rust
 • De verwerking is noodzakelijk om je belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering en/of voorbereiding van een overeenkomst met Fietslabyrint
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Fietslabyrint of van een derde, behalve wanneer je belangen of grondrechten en je fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (dit geldt met name wanneer je minderjarig bent)

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Fietslabyrint zal je persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Fietslabyrint en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, het leveren van diensten en/of producten aan Fietslabyrint en databasemanagement). In dit kader zullen je persoonsgegevens mogelijk openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, datacenter, hosting partners, externe IT-consultants en dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat Fietslabyrint in dit kader je persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Fietslabyrint je persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Fietslabyrint hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen, behoudens wanneer je je hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet
 • Wanneer Fietslabyrint of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval je persoonsgegevens – die Fietslabyrint heeft verzameld – één van de overgedragen activa zal zijn

In alle overige gevallen zal Fietslabyrint je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij (i) hiervoor jouw toestemming is verkregen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst is afgesloten, welke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van je persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Fietslabyrint je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Jouw privacy rechten

In het kader van de verwerking van je persoonsgegevens, beschik je over de volgende privacy rechten:

 • Recht op een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens
 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens waarover Fietslabyrint mogelijkerwijs beschikt
 • Recht op rectificatie, vervolledigen of updaten van je persoonsgegevens
 • Recht op schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (Fietslabyrint wijst je er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien je bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen)

Wanneer je je privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met support@fietslabyrint.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/wijzigen/verwijderen door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Bovendien kun je steeds via je (reseller)account uw persoonsgegevens – dewelke je diende mee te delen bij de aanmaak van uw account – updaten, wijzigen en/of verifiëren.

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kun je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in de e-mail van Fietslabyrint.

Beveiliging persoonsgegevens

Fietslabyrint verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van je persoonsgegevens.

Fietslabyrint zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Fietslabyrint, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Fietslabyrint in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Tot slot, zal de veiligheid van je account ook mede afhangen van de geheimhouding van je wachtwoord om toegang te krijgen tot je account. Fietslabyrint zal nooit vragen om je wachtwoord. Wanneer je je wachtwoord toch met een derde deelt, ben je zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van je account.

Grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

Fietslabyrint is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De website kan mogelijk hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer je één van deze links aanklikt, gaat je mogelijk naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over je zou kunnen verzamelen. Fietslabyrint draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van je persoonsgegevens. Je dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacywetgeving handelen.

Contacteer Fietslabyrint indien je vragen hebt over de Privacyverklaring of over de wijze waarop Fietslabyrint je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt.

Via e-mail: support@fietslabyrint.nl of
Via de post: Fietslabyrint, Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag

Indien je ontevreden bent omtrent de manier waarop Fietslabyrint deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer je enige klachten hebt over de manier waarop Fietslabyrint je gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Privacy Commissie. Dat kan via deze link.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fietslabyrint gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fietslabyrint gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.