Garantie voorwaarden

Voor alle producten die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat het product datgene is of moet doen wat de consument in alle redelijkheid van het product mag verwachten. Voor sommige producten geldt een aanvullende garantie vanuit Fietslabyrint. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Garantie

De garantie op alle onderdelen, hardware en software van Fietslabyrint, is voor Fietslabyrint Grenzeloos 2 jaar en voor Fietslabyrint Zorgeloos 5 jaar en de garantietermijn gaat in op de leveringsdatum. Op eventueel meegeleverde bewegingstrainers geldt een garantietermijn van maximaal 2 jaar. De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Fietslabyrint heeft voldaan. Door herlevering, vervanging of reparatie wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd. Fietslabyrint wordt eigenaar van vervangen onderdelen.

De garantie is niet overdraagbaar en geldt enkel voor de eerste koper.

Garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • Normale slijtage, vervanging van door hun aard slijtagegevoelige onderdelen, defecten veroorzaakt door slijtage of wanneer het om verbruiksartikelen gaat.
 • Defecten veroorzaakt door achterstallig onderhoud.
 • Defecten veroorzaakt door randapparatuur, extra apparatuur of andere accessoires welke niet door Fietslabyrint geleverd of aanbevolen zijn.
 • Defecten die het gevolg zijn van gebruik buiten het beoogde doel.
 • Defecten die veroorzaakt zijn door misbruik van het product of door het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de gebruikershandleiding van het product.
 • Defecten die veroorzaakt zijn door externe factoren, zoals dieren, bliksem, te hoog voltage, brand, natuurramp, transport of water.
 • Het modelnummer of serienummer op het product is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • De orderbevestiging niet getoond kan worden.
 • Het product door een niet-erkend bedrijf of persoon is geopend, gerepareerd en/of aangepast.
 • Het product niet goed functioneert als gevolg van problemen met toegang tot of verbinding met serviceproviders, zoals onderbrekingen in de netwerktoegang, storingen aan de kant van de abonnee, een storing van het lokale netwerk en storingen in het hoogspanningsnet.
 • Het product niet naar behoren werkt omdat het oorspronkelijk niet is ontworpen, vervaardigd of goedgekeurd voor gebruik in het land waar je het product gebruikt. Dit kan zich voordoen wanneer je het product exporteert buiten de EU-landen.
 • Het product niet bij Fietslabyrint of bij een door Fietslabyrint geautoriseerde verkoper is aangekocht.


De garantie beperkt zich tot het vergoeden en/of herstellen van de directe schade en/of gebreken aan het product. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Fietslabyrint.

De garantie wordt naar keuze van Fietslabyrint verleend door reparatie, vervanging van gebrekkige onderdelen of vervanging van het product. Fietslabyrint heeft het recht om een defect product te vervangen voor een gelijkwaardig product. Het defecte product wordt eigendom van Fietslabyrint. Na vervanging van het defecte product door een gelijkwaardig (vervangend) product, geldt de nog de resterende garantieperiode vanaf de leveringsdatum van het oorspronkelijke product dat vervangen is.

Acties voor garantieservice

Als klant dien je contact op te nemen met Fietslabyrint en ga je ermee akkoord dat het defecte product, indien nodig geacht door Fietslabyrint, wordt opgestuurd voor garantieservice. Hieraan voorafgaand verstrek je de volgende informatie aan Fietslabyrint: het serienummer (te vinden op het product), het aankoopbewijs, een schade-omschrijving en je klant-contactinformatie. Hierna ontvang je van Fietslabyrint instructies/informatie over het verdere verloop hiervan.

Wanneer je het product opstuurt dien je het product zorgvuldig (ter voorkoming van transportschade) voor verzending in te pakken. Persoonlijke contactinformatie, telefoonnummer en schadebeschrijving dienen hier ook aan toegevoegd te worden. Fietslabyrint zal je informeren over het afleveradres voor het versturen van het product.

Tenzij anders met je is afgesproken (en schriftelijk door Fietslabyrint is bevestigd) zijn alle kosten voor het naar Fietslabyrint opsturen van het product voor eigen rekening. Fietslabyrint is nimmer aansprakelijk voor schade aan het product of verlies hiervan welke tijdens het opsturen/transport kan ontstaan.

Contact met de Helpdesk

De Helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur via 070 7371152. Vragen kunnen ook gestuurd worden naar service@fietslabyrint.nl Wanneer je contact opneemt met de Helpdesk, is het raadzaam het serienummer van het product bij de hand te hebben.

Garantieservice Fietslabyrint

Indien je een product voor reparatie bij Fietslabyrint aanmeldt, zal Fietslabyrint bepalen of herstel hiervan nog onder garantie uitgevoerd wordt. Indien het product niet (meer) onder garantie valt, zal Fietslabyrint dit aan je mededelen en je tevens informeren over de geschatte kosten voor reparatie. Als je product niet meer onder garantie valt en je toch tot reparatie besluit, stem je ermee in dat Fietslabyrint de kosten voor herstel en verzending in rekening brengt. Mocht je niet tot reparatie overgaan, dan ga je ermee akkoord dat je de onderzoekskosten ter waarde van €160,- incl. btw aan Fietslabyrint vergoedt, waarvoor Fietslabyrint een factuur zal sturen. Na betaling ontvang je het product van Fietslabyrint retour.

Indien een product onder de garantie valt, zal door Fietslabyrint worden vastgesteld of het product te repareren is. Indien tijdens de reparatie alsnog naar voren komt dat een product niet onder de garantie valt dan wordt de reparatie direct gestaakt. De klant wordt vervolgens inhoudelijk geïnformeerd over de reparatiekosten en de reden waarom het defect niet onder garantie valt. De klant beslist of Fietslabyrint al dan niet (tegen betaling door klant) tot reparatie zal overgaan.